Tuesday, October 21, 2014

อบรมโครงงาน 1 1/2557

กำหนดการอบรมโครงงาน1  ครั้งที่3 (ครั้งสุดท้ายของภาค 1/57)
วันพุธที่ 22 ต.ค. 2557   เวลา 8:30น.  ห้อง 11-1003
หัวข้อรูปแบบ(format)การเขียนส่วนประกอบต่างๆในเล่มรายงานproject
วิทยากร อ.พิสุทธฺ์ รัตนแสนวงศ์

Wednesday, September 17, 2014

นัดประชุมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า

กำหนดการประชุมนักศึกษาโครงงานในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ห้อง 5-607
13:00 - 14:00 นักศึกษาทุกคนที่จะลงทะเบียนวิชา EEG491(proposal) ในปีการศึกษา 2/2557
14:00 - 15:00 นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนวิชา EEG491 (Progress report)ในปีการศึกษา 1/2557
15:00 - 16:00 นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนวิชา EEG492 (Final report )ในปีการศึกษา 1/2557

Monday, August 25, 2014

กำหนดการอบรมโครงงาน EEG491 1/2557


 วันพุธที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 8:30 - 11:20 น. ห้อง 11-1003 โดย รศ.ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี
ให้นักศึกษานำเล่ม proposal มาด้วย

วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 8:30 - 11:20 น. ห้อง 11-1003 โดย ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล

Thursday, August 7, 2014

กำหนดสอบหัวข้อโครงงาน(proposal) ในภาคเรียนที่ 1/2557

กำหนดสอบหัวข้อโครงงาน(proposal) ภาคเรียนที่ 1/2557 ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 9:00น
ตารางสอบ

Tuesday, July 15, 2014

กำหนดส่งหัวข้อโครงงาน(เพิ่มเติม) 1/2557

กำหนดส่งหัวข้อโครงงาน(proposal)เพิ่มเติม  สำหรับนักศึกษาที่จะลงวิชาEEG491 ในภาคเรียนที่ 1/2557 ภายในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 ก่อนเวลา 16:00น. ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Monday, June 16, 2014

EEG492 2/2556

ให้นศ.ที่จะส่งเล่มปริญญานิพนธ์ฉบับสมบรูณ์นำส่งพร้อมชิ้นงานด้วย
มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่(พี่น้อย)อาจไม่รับเล่มส่ง(แดง)
(ส่วนโครงงานที่เป็นด้านการศึกษา/กรณีศึกษา/วิเคราะห์/วิชาการ/เขียนโปรแกรม ให้ส่งแผ่นDVD ข้อมูลหรือโปรแกรมที่ทำด้วย)

Monday, June 2, 2014

ประกาศ EEG492 2/2556

กำหนดสอบ EEG492   2/2556

สอบวันอังคารที่  10 มิ.ย. 2556    8:30-16:30น.
ห้องสอบ5-1405
(สำหรับนศ.ที่เลื่อนสอบมาจากวันที่ 19/5/57)


หมายเหตุ
- นศ.มีเวลาสอบทั้งหมดกลุ่มละ30นาที(นำเสนอ 10นาทีเที่านั้น)