Tuesday, November 17, 2015

ประชุมนักศึกษาที่จะลงวิชาเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2/2558

นักศึกษาที่จะลงวิชา EEG491 เตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ในภาคเรียน 2/2558 ให้มาประชุมที่ห้อง 5-1205 ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:30 น.

กำหนดการสอบโครงงาน 1/2558

1. กำหนดการส่งเล่มโครงงาน EEG491 และ EEG492 ภายในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558
2. กำหนดการสอบโครงงาน EEG491 และ EEG492 ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558