Thursday, November 27, 2014

EEG492 1/57

นศ. โครงงาน2  EEG492  1/57
ให้นำส่งไฟล์โปรเตอร์ที่ใช้จัดนิทรรศการโครงงาน โดย
1. ตั้งชื่อไฟล์ตามรหัสโครงงานเท่านั้น
    
2. ส่งเป็น3รูป แบบนามสกุลไฟล์ คือ  *.pdf , *.jpg และ  *.pmb(ไฟล์โปรแกรมที่ใช้ทำโปรเตอร์)
    เช่น  57EE001.pdf , 57EE001.jpg , 57EE001.pmb

3. ส่งมาที่อ.กฤษฎา  e_mail :  thaiwat.k@gmail.com

4. ส่งก่อนวันที่ 3 ธ.ค. 57  (กลุ่มใดไม่ส่งจะไม่ได้คะแนนส่วนการจัดการโครงงาน)

5.นำส่งชิ้นงานที่สมบูรณ์หลังจากสอบ ไม่เกิน 5 ม.ค.58 ที่อ.กฤษฎา (ก่อนส่งเล่มปริญญานิพนธ์)
 5.1กรณีนศ.เบิกค่าวัสดุโครงงานให้ถือว่าชิ้นงานเป็นของมหาวิทยาลัย
 5.2กรณีนศ.ไม่ได้เบิกค่าวัสดุโครงงานตามกฎจะต้องนำส่งมาเก็บไว้ที่ภาควิชาไฟฟ้า1ปีจึงนำจะกลับไปได้
 5.3กรณีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานต้องการเก็บชิ้นงานไว้เพื่อพัฒนาต่อ ให้นศ.มาแจ้งที่อ.กฤษฎาด้วย

Friday, November 14, 2014

proposal 1/57กำหนดประชุมนศ.ที่จะลงโครงงาน1   2/2557 ( proposal 1/57)
ทุกสาขาและภาควิชา  นศ.ในเวลาราชการ
วันพุธที่ 19 พ.ย. 2557   เวลา 9:00-12:00น.ห้องออดิทอเรี่ยม1 อาคาร11
(ฝากนศ.ช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วย)

Friday, November 7, 2014

กำหนดการโครงงานไฟฟ้า 1/2557

กำนหดการประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
กำหนดการสอบ EEG491  วันพุธที่ 12 พ.ย. 2557  เวลา  8:30-16:00น.
กำหนดการสอบ EEG492  วันจันทร์ที่ 15 ธ.ค. 2557  เวลา  8:30-16:00น.


กำหนดการประชุมนักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียน EEG491 ภาค 2/57 ของคณะฯ(ที่ยื่นเสนอproposal เทอมนี้ 1/57) วันพุธที่ 19 พ.ย. 2557 นักศึกษาภาคปกติ(สถานที่และเวลาจะประกาศอีกครั้ง)

กำหนดการจัดแสดงนิทรรศการโครงงาน EEG492  วันพุธที่ 26 พ.ย. 2557  เวลา  8:30-17:00น. สถานที่ใต้อาคาร 5 
- รางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท การนำเสนอยอดเยี่ยม(present)และขัวญใจมหาชน popular vlote
- นศ.จัดทำโปรเตอร์แสดงผลงาน(ขนาดและรูปแบบโหลดดูตัวอย่างตามblog ห้ามทำผิดแบบ)
- วันแสดงให้นศ.มาดำเนินการลงทะเบียนและเบิก x-stand (สำหรับโปรเตอร์)เตรียมพร้อมแสดงผลงาน ให้เสร็จก่อนเวลา 10:30น. ใต้อาคาร 5
- ให้นศ.เตรียมสายพ่วงไฟที่จะใช้มาเอง
- หลังจัดแสดงเสร็จให้ส่งคืน x-stand ที่จุดลงทะเบียน  พร้อมส่งโปรเตอร์ที่อ.นรบุรณ์หรืออ.กฤษฎา
- นศ.ที่ต้องการเบิกค่าโปรเตอร์ ให้นำใบเสร็จมีชื่อที่อยู่ร้านค้า ติดต่อได้ที่คณะฯ (ได้กลุ่มละ 300บาทเท่านั้น) หลังจัดงานไปแล้ว
- ชิ้นงานให้นำส่งที่อ.กฤษฎา , พี่น้อย ภายในวันสอบโครงงาน2


     กำหนดการ

08.30-12.00 น.         นักศึกษาลงทะเบียน จัดเตรียมผลงานและการนำเสนอของตนเอง
13.00-13.15 น.          คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน
13.15-15.00 น.          นักศึกษาประจำที่บุธของตนเองเพื่อนำเสนอผลงาน
                             คณะกรรมการเดินให้คะแนนตามบูธต่าง ๆ
                             พิธีกรเยี่ยมชมและสัมภาษณ์ผลงานตามบูธต่าง ๆ
15.00-16.00 น.          รับประทานอาหารว่าง รวบรวมสรุปคะแนน
16.00-16.30 น.          ประกาศรางวัล มอบรางวัล และพิธีปิด
16.30-17.30 น.          คณาจารย์พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับประทานอาหารร่วมกัน
 

หมายเหตุ:มีข้อสงสัยใดสอบถามได้ได้ที่อ.กฤษฎา ,พี่น้อย

Tuesday, October 21, 2014

อบรมโครงงาน 1 1/2557

กำหนดการอบรมโครงงาน1  ครั้งที่3 (ครั้งสุดท้ายของภาค 1/57)
วันพุธที่ 22 ต.ค. 2557   เวลา 8:30น.  ห้อง 11-1003
หัวข้อรูปแบบ(format)การเขียนส่วนประกอบต่างๆในเล่มรายงานproject
วิทยากร อ.พิสุทธฺ์ รัตนแสนวงศ์

Wednesday, September 17, 2014

นัดประชุมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า

กำหนดการประชุมนักศึกษาโครงงานในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ห้อง 5-607
13:00 - 14:00 นักศึกษาทุกคนที่จะลงทะเบียนวิชา EEG491(proposal) ในปีการศึกษา 2/2557
14:00 - 15:00 นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนวิชา EEG491 (Progress report)ในปีการศึกษา 1/2557
15:00 - 16:00 นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนวิชา EEG492 (Final report )ในปีการศึกษา 1/2557

Monday, August 25, 2014

กำหนดการอบรมโครงงาน EEG491 1/2557


 วันพุธที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 8:30 - 11:20 น. ห้อง 11-1003 โดย รศ.ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี
ให้นักศึกษานำเล่ม proposal มาด้วย

วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 8:30 - 11:20 น. ห้อง 11-1003 โดย ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล