Monday, August 25, 2014

กำหนดการอบรมโครงงาน EEG491 1/2557


 วันพุธที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 8:30 - 11:20 น. ห้อง 11-1003 โดย รศ.ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี
ให้นักศึกษานำเล่ม proposal มาด้วย

วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 8:30 - 11:20 น. ห้อง 11-1003 โดย ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล

Thursday, August 7, 2014

กำหนดสอบหัวข้อโครงงาน(proposal) ในภาคเรียนที่ 1/2557

กำหนดสอบหัวข้อโครงงาน(proposal) ภาคเรียนที่ 1/2557 ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 9:00น
ตารางสอบ

Tuesday, July 15, 2014

กำหนดส่งหัวข้อโครงงาน(เพิ่มเติม) 1/2557

กำหนดส่งหัวข้อโครงงาน(proposal)เพิ่มเติม  สำหรับนักศึกษาที่จะลงวิชาEEG491 ในภาคเรียนที่ 1/2557 ภายในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 ก่อนเวลา 16:00น. ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Monday, June 16, 2014

EEG492 2/2556

ให้นศ.ที่จะส่งเล่มปริญญานิพนธ์ฉบับสมบรูณ์นำส่งพร้อมชิ้นงานด้วย
มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่(พี่น้อย)อาจไม่รับเล่มส่ง(แดง)
(ส่วนโครงงานที่เป็นด้านการศึกษา/กรณีศึกษา/วิเคราะห์/วิชาการ/เขียนโปรแกรม ให้ส่งแผ่นDVD ข้อมูลหรือโปรแกรมที่ทำด้วย)

Monday, June 2, 2014

ประกาศ EEG492 2/2556

กำหนดสอบ EEG492   2/2556

สอบวันอังคารที่  10 มิ.ย. 2556    8:30-16:30น.
ห้องสอบ5-1405
(สำหรับนศ.ที่เลื่อนสอบมาจากวันที่ 19/5/57)


หมายเหตุ
- นศ.มีเวลาสอบทั้งหมดกลุ่มละ30นาที(นำเสนอ 10นาทีเที่านั้น)

Tuesday, May 6, 2014

ประกาศโครงงานไฟฟ้าฯ 2/56

-  เลื่อนกำหนดการสอบ Proposal  2/56 (21/5/57 รอติดตามประกาศอีกครั้ง)
-   กำหนดสอบ EEG492  2/56 วันที่ 19/5/57 
-   กำหนดสอบ EEG491  2/56 วันที่ 20/5/57
    Download ตารางสอบโครงงาน 1, 2  
    (การสอบอาจจะไม่เรียงลำดับกลุ่มให้สอบถามอาจารย์ผู้ดูแลการสอบในวันสอบอีกครั้ง)

-  ให้นศ.ที่เข้าร่วมงานแสดงโครงงานฯ นำส่งโปรเตอร์ด่วน
    (ส่งที่พี่น้อย, อ.นรบุญย์ ,   อ.กฤษฎา)
-  ให้นศ.ที่เข้าร่วมงานแสดงโครงงานฯส่งไฟล์โปรเตอร์ที่แสดงโดยส่ง3ไฟล์คือ
     นามสกุล . jpg ,  .pub   , .pdf   โดยตั้งชื่อเป็นรหัสโครงงานเท่านั้นแล้วบันทึกเป็น3นามสกุลดังกล่าว   ส่งที่ thaiwat.k@gmail.com  ก่อนวันที่ 19/5/57 (เพื่อรวมคะแนน)