Monday, February 9, 2015

อบรมโครงงานวิศวกรรม2 และเตรียมสหกิจ 2/57

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงงานวิศวกรรม2 และเตรียมสหกิจ 2/57 ดังนี้
การบรรยายครั้งที่3 เรื่องการนำเสนองานที่ดี  โดย ดร.วิชชากร เฮงศรีธวัช
วันเดิม วันพุธที่ 25 ก.พ. 58  8.30-11.20 ห้อง 9-906
เปลี่ยนเป็น  วันพุธที่ 18 มี.ค. 58 8.30-11.20 ห้อง 9-906

Monday, January 26, 2015

กำหนดการอบรมโครงาน


 
 
 
 
1.นศ.ภาคในเวลาราชการให้เข้าฟังทุกครั้งตามตาราง (เช็คชื่อผู้เข้าฟัง)
2.นศ.ภาคนอกเวลาราชการให้คอยติดตามดูทางVDO บันทึกการบรรยาย(เช็คชื่อตามการเข้าไปดูVDO)