Tuesday, July 15, 2014

กำหนดส่งหัวข้อโครงงาน(เพิ่มเติม) 1/2557

กำหนดส่งหัวข้อโครงงาน(proposal)เพิ่มเติม  สำหรับนักศึกษาที่จะลงวิชาEEG491 ในภาคเรียนที่ 1/2557 ภายในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 ก่อนเวลา 16:00น. ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Monday, June 16, 2014

EEG492 2/2556

ให้นศ.ที่จะส่งเล่มปริญญานิพนธ์ฉบับสมบรูณ์นำส่งพร้อมชิ้นงานด้วย
มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่(พี่น้อย)อาจไม่รับเล่มส่ง(แดง)
(ส่วนโครงงานที่เป็นด้านการศึกษา/กรณีศึกษา/วิเคราะห์/วิชาการ/เขียนโปรแกรม ให้ส่งแผ่นDVD ข้อมูลหรือโปรแกรมที่ทำด้วย)

Monday, June 2, 2014

ประกาศ EEG492 2/2556

กำหนดสอบ EEG492   2/2556

สอบวันอังคารที่  10 มิ.ย. 2556    8:30-16:30น.
ห้องสอบ5-1405
(สำหรับนศ.ที่เลื่อนสอบมาจากวันที่ 19/5/57)


หมายเหตุ
- นศ.มีเวลาสอบทั้งหมดกลุ่มละ30นาที(นำเสนอ 10นาทีเที่านั้น)

Tuesday, May 6, 2014

ประกาศโครงงานไฟฟ้าฯ 2/56

-  เลื่อนกำหนดการสอบ Proposal  2/56 (21/5/57 รอติดตามประกาศอีกครั้ง)
-   กำหนดสอบ EEG492  2/56 วันที่ 19/5/57 
-   กำหนดสอบ EEG491  2/56 วันที่ 20/5/57
    Download ตารางสอบโครงงาน 1, 2  
    (การสอบอาจจะไม่เรียงลำดับกลุ่มให้สอบถามอาจารย์ผู้ดูแลการสอบในวันสอบอีกครั้ง)

-  ให้นศ.ที่เข้าร่วมงานแสดงโครงงานฯ นำส่งโปรเตอร์ด่วน
    (ส่งที่พี่น้อย, อ.นรบุญย์ ,   อ.กฤษฎา)
-  ให้นศ.ที่เข้าร่วมงานแสดงโครงงานฯส่งไฟล์โปรเตอร์ที่แสดงโดยส่ง3ไฟล์คือ
     นามสกุล . jpg ,  .pub   , .pdf   โดยตั้งชื่อเป็นรหัสโครงงานเท่านั้นแล้วบันทึกเป็น3นามสกุลดังกล่าว   ส่งที่ thaiwat.k@gmail.com  ก่อนวันที่ 19/5/57 (เพื่อรวมคะแนน)
    

Wednesday, April 30, 2014

งานนิทรรศการโครงงานฯ ( 2 พ.ค. 2557)

        กำหนดการงานนิทรรศการโครงงานฯ  (EEG492  2/56)
        สถานที่จัดงานคือลานเอนกประสงค์ อาคาร 5

                  9.00-12.00     นศ.ลงทะเบียน จัดเตรียมโปสเตอร์ ผลงานและการนำเสนอ
                    13.00-13.15   คณบดีเปิดงาน
                     13.15-15.30   นศ.ประจำที่ คณาจารย์ทั้งคณะร่วมชมงาน และกรรมการเดินชมบูธเพื่อให้คะแนน 
                     15.30- 16.00  อาหารว่าง รวมและสรุปคะแนน
                     16.00-16.30   ประกาศรางวัล มอบรางวัล และพิธีปิด
-  รางวัลจะมีทั้งหมด 12 รางวัลแบ่ง
เป็นรางวัลการนำเสนอยอดเยี่ยม 9 รางวัล 
รางวัล popular vote 3 รางวัล 
-  ขนาดโพสเตอร์ / ไวนิล (80 x 180 cm.) + ตัวอย่างขาตั้ง x-stand ของโพสเตอร์ / ไวนิล ที่นักศึกษาตั
องทำมาประกอบการนำเสนอชิ้นงาน ได้ประกาศขึ้น fackbook คณะฯ (Engineering Sripatum)  ให้นักศึกษาดูเป็นตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งวิธีการเบิกจ่ายค่าโพสเตอร์ / ไวนิล ไว้ในประกาศแล้วด้วย

-  หลังจัดแสดงเสร็จให้นำส่งโปรเตอร์ที่พี่น้อยหรืออ.นรบุณย์ (ส่งในวันงานเลย)
-  ค่าโปสเตอร์กลุ่มละ 300 ให้นศ.รับที่หน้างาน เตรียมใบเสร็จ+สำเนาบัตรนศ.หรือบัตรประชาชนมาด้วย)
(มีคะแนนส่วนการเข้าร่วมงานด้วย)

-  ให้นศ.โครงงาน1  (EEG491 2/56)  ลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานด้วย

Sunday, April 20, 2014

กำหนดการ จัดแสดงโครงงานวิศวกรรม , EEG491 , EEG492 , Proposal 2/2556

1. กำหนดการจัดแสดงโครงงานวิศวกรรม(EEG492)  วันที่ 2 พ.ค. 2557
     (นศ.ทุกคนต้องเข้าร่วมจัดแสดงและให้นศ.จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้เช่น สายพ่วงไฟฟ้ามาเอง และ
โปรเตอร์ตามรูปแบบที่กำหนดให้เท่านั้น  หลังจัดแสดงเสร็จให้นำส่งโปรเตอร์ไปเก็บไว้ที่พี่น้อย)
(ให้นศ.ที่ลงทะเบียนวิชาEEG491  2/56 ลงทะเบียนเข้าร่วมชมผลงานและvoteผลงานด้วย)  

2. กำหนดการสอบ EEG492  2/56 วันที่ 19 พ.ค. 2557 
3. กำหนดการสอบ EEG491  2/56 วันที่ 20 พ.ค. 2557

4. กำหนดการสอบเสนอหัวข้อโครงงาน Proposal 2/56  วันที่ 21 พ.ค. 2557