Tuesday, November 17, 2015

ประชุมนักศึกษาที่จะลงวิชาเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2/2558

นักศึกษาที่จะลงวิชา EEG491 เตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ในภาคเรียน 2/2558 ให้มาประชุมที่ห้อง 5-1205 ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:30 น.

กำหนดการสอบโครงงาน 1/2558

1. กำหนดการส่งเล่มโครงงาน EEG491 และ EEG492 ภายในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558
2. กำหนดการสอบโครงงาน EEG491 และ EEG492 ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558

Monday, March 30, 2015

นิทรรศการโครงงานวิศวกรรม 2/2557นิทรรศการโครงงานวิศวกรรม  2/2557  ( 8 เม.. 2558)
1.      นศ.โครงงานวิศวกรรม2  ทุกคนทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการต้องเข้าร่วม
2.      นศ.จัดทำโปรเตอร์โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานตรวจสอบรายละเอียดในโปรเตอร์ก่อนสั่งทำ
3.      นศ.แต่ละกลุ่มต้องส่งไฟล์โปรเตอร์ที่มีนามสกุลไฟล์  .pdf และ .pub  มาที่   thaiwat.k@gmail.com  (อ.กฤษฏา) โดยตั้งชื่อไฟล์ตามรหัสโครงงานของนศ. เท่านนั้น  เช่น   57EE01.pdf , 57EE01.pub (ส่งก่อนวันที่ 8เม..58  มีคะแนนให้)
4.      นศ.จัดทำโปรเตอร์ตามแบบและขนาดที่คณะฯกำหนดเท่านั้น(ทำจากแผ่นพลาสติกไวนิล)
5.      นศ.สามารถเบิกค่าโปรเตอร์ได้ที่คณะฯ(ไม่เกิน 300บาท)โดยต้องมีใบเสร็จที่มีที่อยู่ร้านค้ามาด้วยพร้อมสำเนาบัตรนศ.หรือบัตรประชาชน(ตัวแทนกลุ่ม)
6.      ในวันงาน นศ.ทุกคนลงทะเบียนเข้าร่วมและรับบัตรเพื่อโวตคะแนนประกวดโครงงาน(เซ็นชื่อ 2ชุด  ลงทะเบียนและรับบัตรโวตแยกกัน)
7.      วันจัดแสดงผลงาน  ให้นศ.เตรียมจัดสิ่งของเพื่อแสดงให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 10:00.(ถ้าต้องใช้สายไฟพ่วงให้จัดเตรียมมาเอง)
8.      เมื่อเสร็จสิ้นงานให้นำส่งแผ่นโปรเตอร์ที่ อ.กฤษฎา เช็คชื่อส่ง ในวันงานที่จุดลงทะเบียน (8 เม..58  มีคะแนนให้)
***** งานนี้ทำดีมีลุ้นรางวัล ******